Skip links

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Rozhodujúce právne predpisy na úseku osobných údajov:

Všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov – Nariadenie parlamentu a rady/EÚ/206/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/europska-legislativa

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodna-legislativa

Povaha osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, závisí od toho, ako používate našu webovú lokalitu a ako s nami komunikujete. Napríklad, ak využijete náš kontaktný formulár, vykonáme kroky, ktoré zabezpečia, aby informácie o vás boli spracovávané bezpečne.

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, budú slúžiť nám a len v takej miere, pri ktorej sa pri minimálnej miere nášho fungovania a splnenia účelu, ktorý sme si zaumienili, zabezpečí Vaša maximálna ochrana. Vaše informácie zásadne nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám. S jedinou výnimkou nevyhnutnou na dosiahnutia nášho spoločného cieľa a to nájdenia ideálneho právneho zastúpenia. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa si vyhradzujeme právo s Vašim súhlasom poskytnúť údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme Vami predom schválenej advokátskej kancelárii.

Webovú stránku www.pravnyexpert.eu vytvorilo občianske združenie Hélory Institute, ktoré je jej prevádzkovateľom.

Zhromažďujeme o Vás nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko;
  • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail);

V prípade, že je to potrebné, a na Váš priamy pokyn a s Vašim súhlasom, môžeme zhromažďovať aj podporné podklady nevyhnutné k riešeniu prípadu.

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme ukladáme iba na nevyhnutne dlhú dobu, nikdy Však nie dlhšie ako na 3 dni. Najneskôr po troch dňoch úplne odstraňujeme akékoľvek údaje o Vás. Počas doby, kým ich uschovávame, udržujeme najvyššie štandardy elektronickej a inej bezpečnostnej ochrany. V žiadnom prípade ich nevyužijeme na iný účel ako je deklarovaný cieľ webovej stránky www.pravnyexpert.eu a t.j. bezplatná služba verejnosti pri hľadaní adekvátneho právneho zastúpenia.

Používanie a spracovávanie vašich údajov môžete kedykoľvek zrušiť. V takom prípade vaše údaje vymažeme okamžite. Pokyn môžete zadať telefonicky, alebo emailom na kontaktne údaje uvedené dole. Máte súbor práv:

  1. Právo na prístup k údajom – Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme a máte právo získať ich kópiu.
  2. Právo na opravu – Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás máme, ak sú nepresné.
  3. Právo na vymazanie/zabudnutie – Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme.
  4. Právo na obmedzenie spracovania – Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré máme, nie sú presné alebo ich nepoužívame legálne, ale nechcete jednoducho požadovať ich okamžité vymazanie, máte právo požiadať nás, aby sme prestali používať tieto údaje, zatiaľ čo my vyriešime uvedené problémy.
  5. Právo na prenosnosť údajov – Máte právo dostať údaje, ktoré ste poskytli, v bežne používanom formáte, takže si ich môžete preniesť a použiť kdekoľvek si želáte.
  6. Právo namietať – Máte právo kedykoľvek namietať používanie vašich údajov na marketingové účely. Upozorňujeme, že vaše údaje žiadnym spôsobom nepoužívame na marketingové a reklamné účely.
  7. Právo na odvolanie súhlasu, ktorý ste nám dali, a to kedykoľvek počas trvania súhlasu na spracovanie osobných údajov.
  8. Právo podať sťažnosť – Ak si myslíte, že sa vaše práva nerešpektujú a vaše údaje sa používajú nezákonne, máte právo podať sťažnosť orgánu ochrany, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov

Web www.pravnyexpert.eu používa cookies. Ide o textové súbory obsahujúce malé množstvo údajov, ktoré sa odosielajú do vášho počítača pri návšteve našich webových stránok. Môžu zahŕňať zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov.

Pri vstupe na webovú stránku sa zobrazí oznámenie so súhlasom s používaním súborov cookies. Cookies súbory nám pomáhajú poskytovať lepšiu a adresnejšiu službu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa použitia vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás.

Lukáš Oravec
info@pravnyexpert.eu